Zīlniece

                              Tava iespēja ieskatīties nākotnē.....

____________________________________________________________________________________________________

uz sākumu

Par mani

Taro kārtis

Lenorman kārtis

Parastās  kārtis

Rūnas

Skarabeju orākuls

Ķeltu orākuls

Skaitļu orākuls

Eņģeļu orākuls

Numeroloģija

Amuleta izvēle

Amuleti

Akmeņu maģija

Sveču maģija

 

 

Dāvanu karte

Viesu grāmata

Kontakti

 

 

 


...

 

 

 

Viesu gr?mata :

Em?lija 07.05.09
Es gribu pateikt lielu paldies z?lniecei Margaritai. Katram no mums pien?k reize, kad gribas aprun?ties ar k?du - sve?u cilv?ku, kur? sp?j bezkaisl?gi uzklaus?t, psihologu vai ar? z?lnieku. Ar? man t?da reize pien?ca un es izl?mu doties uz z?l??anas salonu . J?pam??ina ta?u!! Biju viena no tiem ko Margarita sauc par skepti?iem. Z?l??anas laik? mana skepse tikai pieauga, pare?ojumiem neredz?ju nek?du segumu, bet ?oti pat?kama bija pati kontakt??an?s ar Margaritu. Vi?a nem??in?ja mani iztauj?t vair?k k? bija nepiecie?ams, saruna notika ?oti profesion?li - t? teikt - te ir situ?cija un te ir tas, k? ?? situ?cija att?st?sies v?l?k, bez liek?m emocij?m, mier?gi ar to viegluma devu, kas rada pa??v?bu. P?c seansa smagums no maniem pleciem bija novelts un netic?bai par k?rt?s redz?to vairs nebija nek?das noz?mes, jo es vienk?r?i jutos ?oti labi. Bet........... nepag?ja nemaz tik ilgs laiks un viss, viss ko Margarita bija redz?jusi k?rt?s maz pa mazam s?ka piepild?ties. Liels Paldies, Margarita, ka pal?dz?ji man ieraudz?t to, ko pati nesp?ju!! Es esmu ?oti priec?ga, ka tagad z?lniecei ir sava m?jas lapa un vi?a ir viegl?k sasniedzama.

Iveta 10.05.09
Ar Ingu es iepazinos, kad g?ju pie vi?as uz salonu. Ar vi?u tie??m bija ?oti pat?kami aprun?ties par to, kas man s?p un ko es grib?tu uzzin?t. Vi?a tie??m m?k cilv?ku nomierin?t un pozit?vi noska?ot. Turkl?t ar? man viss piepild?j?s un bija tie?i t?, k? vi?a teica.Priec?jos,ka tagad vi?ai ir savs salons, kur? ir pavisam cita gaisotne un v?l liel?ks prieks, ka ir iesp?jms z?l?t internet?, jo nedz?voju R?g?. V?lu vi?ai veiksmi ar? turpm?k.

Iveta 10.05.09
Ar Ingu es iepazinos, kad g?ju pie vi?as uz salonu. Ar vi?u tie??m bija ?oti pat?kami aprun?ties par to, kas man s?p un ko es grib?tu uzzin?t. Vi?a tie??m m?k cilv?ku nomierin?t un pozit?vi noska?ot. Turkl?t ar? man viss piepild?j?s un bija tie?i t?, k? vi?a teica.Priec?jos,ka tagad vi?ai ir savs salons, kur? ir pavisam cita gaisotne un v?l liel?ks prieks, ka ir iesp?jms z?l?t internet?, jo nedz?voju R?g?. V?lu vi?ai veiksmi ar? turpm?k.

Zane 10.05.09
Par Ingu pavisam nejau?i padzird?ju radio. Jau taj? vakar?, klausoties raid?jumu LR, sajutu,ka vi?ai var uztic?ties. Un t?s k?rtis - t?s patie??m darbojas, Inga zina, k? pal?dz?t. Vi?a ir viena no visjauk?kajiem cilv?kiem, ko visp?r esmu satikusi. Paldies,Inga! Konsult?cijas pie jums tiktie??m ievie? skaidr?bu dz?v?.

Valda 10.05.09
Ingas z?l?tais piepild?j?s p?c m?ne?a. Paldies, Ingai.

James 12.05.09
Thank-you very much for your help.

Agra 24.05.09
Nokluvu situacija, kad bija gruti izlemt, ka pareizi rikoties. Pazinja ieteica griezties pie Ingas. Biju diezgan liela skeptike, bet tomer aizgaju. Pasjai likas, ka sliktak jau nebus. Atklati sakot, noklausijos visu, ko teica Inga. Ipasi tam visam neticeju. Nepagaja ne pusgads, kad viss, ko vina teica, piepildijas. Katru reizi, kad kaut kas atkal notika, atcerejos vinas teikto. Ta nu nekas cits neatlika, ka sakt ticet. Un to es ari daru. Kad noklustu dzives krustceles, tad, lai saprastu, ka pareizak rikoties talak, ludzu no Ingas palidzibu. Paldies vinai, jo paslaik,ari atrodoties arzemes,varu lugt no Ingas palidzibu jebkura laika. Paldies Tev, Inga!

Laima 25.05.09
Ingu paz?stu jau sen, ta?u nekad nedom?ju, ka vi?? sl?pjas t?ds apsl?pts talants. P?c ilgiem gadiem atkal satik?mies k?d? z?l??anas salon? un tagad man ir cilv?ks, kam gr?t? br?d? pajaut?t padomu un l?gt pal?dz?bu. Dom?ju, ka ne jau galvenais ir uzzin?t, kas notiks n?kotn?, bet sp?t sevi pasarg?t no ?auniem cilv?kiem un slikt?s ener?ijas, ko ikdien? uz?emam no apk?rt?jiem cilv?kiem un vides. Inga ne tikai prec?zi pare?o n?kotni, bet iem?ca un dod padomu, k? norobe?oties un pasarg?t sevi no visa ?aun?, kas var tev gad?ties ce??. Tev nav j?pa?aujas uz citu pal?dz?bu, daudz tu vari dar?t pati. Tu vari aiziet uz bazn?cu vai noskait?t l?g?anu, tu vari att?r?t m?ju un savu auru un, skaties, tu esi pav?rusi ce?u labajiem notikumiem sav? dz?v?. Tu atkal vari sekm?gi pabeigt augstskolu vai atrast jaunu darbu, varb?t lab?t izprast to cilv?ku, kas tev atrodas blakus. Inga var pagatavot tev ar? talismanu vai uzz?m?t jantri?u, kas tevi pasarg?s, dos labas emocijas un sp?kus ?aj? gr?taj? laik?. Liels paldies, ka Tu mums esi!

Iriss 27.05.09
This is good and this is real..... How many times Inga told me how I must act, what to do...this is great, I always know where is my shelter, advice and where to go to find the peace...thank you.... you are the best!

Tara 27.05.09
Thank you Inga! hope to see you soon, because you told me I\'ll travel...paldies!

Eleonora 27.05.09
Es paziistu Ingu jau loti sen un jo vairaak vina nodarbojas ar paregosanu jo labaak visu paredz...ko lai saka ..ja vecaaks konjaks tad labaaks..ar pieredzi mees visi kluustam labaaki un Inga ir speciaala. Inga ir loti loti laba... to es jums saku no personiigas pieredzes. Paldies!

INGUNA 27.05.09
Grib?tu pateikt ?oti lielu paldies INGAI,netic?ju ka ?ajos gr?tajos laikos var b?t tik atsauc?gi cilv?ki.Paldies jums liels INGA par atsauc?bu,j?s tie??m man pal?dzat.Paldies par j?su nesavt?gumu.,kas reti m?sdien?s sastopams.Iesaku visiem kam ir gr?ti-griezieties pie Ingas,es ticu ka vi?a jums var pal?dz?t.TICIET UN JUMS PAL?DZ?S!!!PALDIES!

george 10.06.09
Inga,You are the best!!

KASPARS 10.06.09
Liels paldies,Inga,ka Tu esi... Tava atsauciba,nesavtigums liek atkapties drumaam domam,sparno jauniem darbiem un idejam,liek no saules puses verteet notikumus musu dzivee un attiecibaas.Velesanaas un speeja palidzet cilvekiem ir liela Dieva davana,kas Tev piemit un ko Tu spej izmantot.

INGUNA 18.06.09
V?lreiz visliel?kie paldies m?su INGAI.Paldies ka tu vienk?r?i esi.

Biruta 18.07.09
loti gribetu uzdot Jums jautajumu bet ka

Laimdota 30.07.09
Inga man ir pal?dz?jusi ?oti gr?t? dz?ves br?d?...kad nesp?ju atrast vairs atbildes uz saviem jaut?jumiem un izeju no sav?m probl?m?m, Inga man ?oti prec?zi past?st?ja, kas notiek man? dz?v?, kas b?s un ko man vajadz?tu dar?t, lai es ?tr?k tiktu va?? no sav?m ?ibel?m! Paldies Inga, ka J?s man pal?dz?j?t.

Vita 15.08.09
Paldies,Inga-Margarita!Pateicoties Jums neizdar?ju k??du, par ko b?tu no??lojusi varb?t visu m??u. J?su seansi, ir patiesi v?rti, iest?jas miers un skaidr?ba da??d?s situ?cij?s.

AIGa 26.08.09
PALDIES!J?S ESAT PATIESA!

Vineta 30.08.09
Pie Ingas p?c padoma v?rsos ?oti sare???ta dz?ves posm?, kad pat nebija skaidrs k?dus jaut?jumus uzdot...Vi?a tie??m prot perfekti noraksturot situ?ciju- tik labi man pat pa?ai neien?ktu pr?t? to aprakst?t! Saskat?t pareizi eso?o situ?ciju ta?u ir tikpat svar?gi k? iel?koties n?kotn?! Viss, ko vi?a past?stija, pa?reiz v?l atrodas att?st?bas stadij?, bet man ir daudz viegl?k ar visu tikt gal? un saskatit gai?o pusi. Paldies, Inga, par Tavu talantu un pal?dz?bu! Tu esi for?a

Aija 11.10.09
Nav j?b?t pare?im bet atsauksmes ir rakst?tas ar viena cilv?ka domu,to nevar nepaman?t.T? l?k!

Inga-Margarita 12.10.09
Labdien,Cien, AIJA! M?s dz?vojam demokr?tisk? valst? un katram ir ties?bas izteikt savu viedokli. Sprie?ot p?c J?su \"atsauksmes\" nevar nepaman?t, ka uz Jums ir iedarbojies M?ness f?ze, vai ar? J?s esiet skepti?e. Jebkur? gad?jum? gai?re?e J?s noteikti neesiet, Mana sirsapzi?a ir t?ra, un tas b?tu zem mana goda rakst?t par sevi atsauksmes. Man ir pietiekami daudz klientu, lai to nedar?tu. M??iniet Aija tikt gal? ar sav?m probl?m?m Ziniet ,ka apvainojumi / nepatiesi / dar?tais n?k atpaka? dubult?. T?di ir kosmosa likumi. L?k t?!!! Jauku Jums dieni?u!

INGUNA 14.10.09
AIJAI UN CITIEM T?DI DOM?JO?IEM!!!JUMS NAV TIES?BU ?EIT APMELOT INGU.T?DU SIRSN?GU UN ATSAUC?GU CILV?KU K? INGA-AR UGUNI NESAMEKL?SI..PALDIES INGAI PAR VISU LABO KO VI?A DARIJUSI MAN? LAB?.PALDIES PAR LABAJIEM V?RDIEM-PALDIES PAR PAL?DZ?BU KAD TIE??M IR GR?TI!NETICIET PAR APMELOJUMIEM-J?S NOTEIKTI VI?U NEMAZ NEZIN?T,K? J?S VISP?R KO ZINAT TEIKT???JA J?S DZEN TIK INTERESE K?DU APMELOT-TAD VARB?T IEEJAT CIT? M?JAS LAP? UN PAO??P?JAT TUR,BET M?SU INGAI KAS IR TIK DAUDZ PAL?DZ?JUSI DAUDZIEM-LIEKAT MIERU!JA NAVKUR LIKT ?AUNUMU-TAD UZRAKSTAT UZ PAP?RA VISU KAS S?P-UN SADEDZINIET UGUN?.SKATATIES KA PA?IEM NEN?KAS MEKL?T PAL?DZ?BU K?D? GR?T? BR?D?.PALDIES M??O INGUCI KA J?S MUMS VISIEM ESAT!M?S JUMS TICAM!!!KAS NETIC-KO TAD JAUCAS???VISU LABU INGA.IR CILV?KI KAS JUMS TIC!!!

Aiga 14.10.09
Pievienojos Ingunai un apliecinu, ka Inga ir reti jauks un sirsn?gs cilv?ks,un nepavisam nav pamata ap?aub?t ar? vi?as z?lnieces sp?jas un talantu. Vi?a ?oti r?p?gi iedzi?in?s savu klientu probl?m?s, no visas sirds cen?as pal?dz?t un vienm?r atrod pareizo risin?jumu konkr?t? situ?cij?. Paldies Jums, Inga, par J?su labest?bu un atsauc?bu, un aizmirstiet par nepamatotu kritiku un ap?aub?miem negat?viem spriedumiem no tiem, kas J?s patiesi nepaz?st. Atceraties, ka ir cilv?ki, kas Jums tic un J?s esat mums vajadz?ga.

Marija 14.10.09
vienk?r?i citiem nav ko darit,ta vini kave laiku.nenemiet pie sirds Inga.katrs dona ta-cik pats aprobezots.

Ruta 16.11.09
Gribu pateikt vienk?r?i, cilv?ciski - paldies! Par v?l??anos pal?dz?t, uzklaus?t un dot. Lai veicas turpm?k? darb? un pietiek sp?ka!

Inese 19.11.09
Paldies,ka uzklaus?j?t.

aina 25.11.09
PALDIES! LABS Z?LNIEKS NEREKLAM?JAS, J?S ATROD PA?I...

Inta 25.11.09
Vai es n?ko?gad dab??u labu darbu?

Ilze 06.12.09
Laiks r?da, ka notika t? k? Vi?a teica..

Ginta 06.01.10
Ar ko at??iras online z?l??ana no z?l??anas pie Jums?

Inga-Margarita 06.01.10
J?, internet? ir pieejamas daudzas lapas ar z?l??anu online. Ta?u online z?l??ana ir tikai datorprogramma, kurai nav nek?da sakara ar ?stu z?lnieku. Ja v?laties sa?emt maksim?li prec?zu atbildi uz sev interes?jo?u jaut?jumu, tad Jums j?v?r?as pie ?sta z?lnieka. Nav nepiecie?ams oblig?ti z?l?t kl?tien?. Z?l?t var ar? ar e-pasta un skype starpniec?bu. Galvenais lai ir kontakts ar pa?u z?lnieci vai z?lnieku.

Marta 20.04.10
Un k? ar Ingu-margaritu var sazin?ties?

Inga-Margarita 20.04.10
Ar mani var sazin?ties rakstot e pastu zilnieces-amulets@inbox.lv vai zvaniet pa mob. tel. +371 26588541

Elita 07.05.10
Vai var?tu pieteikties pie Jums viz?t?.

Inga-Margarita 09.05.10
L?dzu zvaniet uz mob.tel 26588541.

Aija 18.05.10
Arii man ir vaards Aija.Zinu,tas likteniigo sieviesju vaards.Bet sjoreiz liktenis mani nezjeelo.Sirds ir salausta siikaas drumslaas.praataa vien melnas domas.Neredzu ne vasaru ne ievziedus.Vai variet paliidzeet?Sajuuta,ka viss labais manaa dziivee jau aiz muguras,pagaatnee.Yaapeec-neredzu nekam vairs jeegu. Kaa iespeejams tikt realitaatee pie Jums uz seansu?

Inga-Margarita 19.05.10
Ludzu zvaniet pa tel. 26588541

mudite 08.07.10
Vai ir iesp?ja ar Jums sazin?ties caur internetu,jo netieku pie Jums,esmu t?lu?

Inga-Margarita 12.07.10
Varam sazinaties ari caur skype .

Jud?te 30.07.10
Vai ir iesp?jams pie Jums m?c?ties z?l?t uz Taro k?rt?m?

Inga-Margarita 25.08.10
M?c?t gan nesan?ks, milz?g? laika tr?kuma d??,.Es Jums ieteiktu m?c?ties k?r?u noz?mi, tagad da??das gr?matas var nopirkt, un tad m??in?t izlikt k?du vienk?r?u salikumu un censties izprast, uztvert domu. Lai Jums veicas!

sandra 02.09.10
gribu zin?t savu tuv?ko n?kotni milestib? un darb?. Mils paldies jau ieprieks

Inga-Margarita 10.09.10
L?dzu rakstiet jaut?jumus e past? zilnieces-amulets@inbox.lv

Zane 25.09.10
Man intres? vai varat z?l?t p?c fotogr?fij?m. Piem?ram kad aizs?ta uz e-pastu bildi.

L?ga 29.09.10
Kur? R?gas da?? J?s pie?emat apmekl?t?jus, v?los pieteikties uz seansu, bet man gr?ti izrauties

Rita 07.11.10
Grib?ju pajaut?t k? tas vis notiek

Rob 08.02.11
Poprobival doma belije sveci dlia uspokoenija.Ocen prejatnij zapax i ocen pomogaet.Kazdij vecer starajus xot na piat minut zazac eti sveci.Sposibo

Kristiana 17.02.11
Ar? man? dz?v? bija neskaidr?bu posms - situ?cija, kad ?sti nezini ko dar?t t?l?k. Inga, J?s man pal?dz?j?t tikt skaidrib?. Praktiski viss ir realiz?jies. Paldies! Veiksm?gi!

Ivita 18.02.2011. 18.02.11
Labdien! Man Inga ir pal?dz?jusi gr?t? br?di, t?d?? v?los past?st?t ar? citiem, k? ar Ingas pal?dz?bu var rast sev? dz?ves prieku un atg?t vesel?bu. Es esmu no Ingas ieg?d?jusies sveces visa ?aun? no?em?anai. ??s sveces vajadz?ja dedzin?t noteikt? dien? veselas 7 dienas p?c k?rtas. Teik?u t?, liel?ko da?u l?sta ar? no??ma. Bet tur ir konkr?ti j?zina, kur? Tev ir uzlicis. Es vienu cilveku nevar?ju at?ifr?t, t?p?c viss nenot?r?j?s. Esmu dedzin?jusi ar? sarkan?s sveces m?lest?bai. T?k? nedaudz esmu sevi att?r?jusi, tad jaunas v?smas ar? ien?k man?. Jums j?saprot, ja cilv?ks ir pilns ar negativo, tad nav vieta labajam. S?kum? ar netic?bu klaus?jos par t?m svec?m, bet tur Inga ir ielikusi savu ener?iju, t?p?c ar? pal?dz. Ja ir vesel?bas probl?mas, tad kopa ar ?rstu un Ingu var sevi sak?rtot. Tas ir kop?js darbs. V?lreiz es gribu pateikt paldies Ingai un citiem ieteikt ar? izmantot Ingas dotos padomus.

Zilniece.Lv 22.04.11
TEHNISKU IEMESLU D??, ATSAUKSMJU PIEVIENO?ANA UZ LAIKU IR SL?GTA! Savas atsauksmes s?tiet uz zem?k eso?o e-pastu un t?s tiks ievietotas lap?. Paldies!